img description

Tiel Binnenmolenstraat 0

€ 150.000 k.k.

Omschrijving

BOUWGROND VOOR 2 WONINGEN
In de binnenstad van Tiel gelegen bouwkavel van 312 m² met de bestemming wonen. Het terrein maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundige structuur, vastgelegd door de gemeente Tiel. De aangrenzende woningen zijn uit het begin van de 20e eeuw en bestaan uit één laag met kap. Het terrein is aan drie zijden omsloten. De nieuwbouw op dit perceel dient zich te schikken naar deze stedenbouwkundige karakteristiek.

Het uitgangspunt is dat het perceel wordt gebruikt voor de bouw van een tweetal woningen, die direct aan de straat gesitueerd zijn, aansluitend op de rooilijn van bestaande woningen. Typologie, verhoudingen en (horizontale) lijnenspel van de nieuwbouw dienen te zijn afgestemd op de maat en schaal van de aanliggende panden. Op die manier ontstaat een samenhangend en vanzelfsprekend straatbeeld aan de Binnenmolenstraat.

ALGEMENE INFORMATIE:
– Perceel van 312 m² bestemming wonen
– Maximale bouwhoogte 9 meter
– Maximum goothoogte: 6 meter
– Frontbreedte 14,4 meter
– De volgende documenten zijn aanwezig en bij ons op te vragen: verkennend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, erfdienstbaarheden onderzoek, stedenbouwkundig kader van de locatie.

BESTEMMINGSPLAN:
Volgens het geldende bestemmingsplan Gemeente Tiel heeft de bouwgrond de bestemming wonen met de daarbij behorende tuinen en erven, paden, bouwwerken geen gebouwen zijnde en waterhuishoudkundige doeleinden.
Ten behoeve van de doelen ‘uitoefening van aan-huis-verbonden-beroep’ en ‘bed & breakfast’ mag een gezamenlijke vloeroppervlakte van niet meer dan 30% van het vloeroppervlak van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen worden gebruikt, zulks met een absoluut maximum van 50 m².

Voor meer informatie over de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente Tiel.

PARKEREN:
Betaald parkeren is mogelijk op de daarvoor aangegeven plekken. Daarnaast dient men bij de ontwikkeling rekening te houden met het parkeerbeleid/parkeernorm van de gemeente Tiel. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Tiel.

BEREIKBAARHEID:
Tiel ligt centraal in de Betuwe en heeft een uitstekende bereikbaarheid. Er zijn goede verbindingen naar diverse grote steden. Zo bereikt u binnen enkele (auto)minuten de snelweg A15 (Rotterdam – Keulen) en is knooppunt Deil en de A2 binnen ca. 15 (auto)minuten aan te rijden. In en nabij het centrum zijn tevens diverse buslijnen te vinden en het NS-station is op loopafstand te bereiken.

VERKOOPPROCEDURE:
Het complex wordt verkocht in opdracht van de gemeente Tiel. Verkoop zal plaatsvinden bij inschrijving, zonder voorbehouden van koper en in de met omzetbelasting belaste sfeer. Voor de gemeente Tiel is een voorbehoud gunning en een voorbehoud voor goedkeuring door het college van B&W van toepassing. Over het aantal biedingen en de hoogte van de biedingen zal een verslag worden opgesteld ten behoeve van de besluitvorming door de verkoper.

INSCHRIJVEN KAN TOT: 6 OKTOBER 2022 VOOR 12 UUR
Mail of bel voor de inschrijfprocedure en de bijbehorende achtergrondinformatie.

OPLEVERINGSNIVEAU:
– Vierkant perceel van 312 m²
– Geschikt voor 2 woningen
– Bouwvolume van 50%
– Verkoop geschiet op basis van inschrijving en op voorbehoud gunning verkoper.

CONCLUSIE BODEMONDERZOEK:
Uit het vooronderzoek voor de locatie aan de Binnenmolenstraat in Tiel, blijkt ter plaatse een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen aanwezig te zijn. Tevens is bij voorgaand bodemonderzoek asbest boven de interventiewaarde aangetoond op het perceel. In 2010 is gesaneerd tot minimaal 1,0 meter onder maaiveld en is een leeflaag aangebracht. De locatie blijft wel verdacht op een verontreiniging met zware metalen onder 1,0 meter onder maaiveld en asbest. In verband met de voorgenomen verkoop van het perceel is een bodemonderzoek uitgevoerd.

Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat onderscheid is te zien (visueel) tussen de leeflaag en de onderliggende laag. De eerste (opgebrachte) meter is minder humeus dan de grond daaronder. In beide lagen zijn dezelfde antropogene bij mengingen aangetroffen en tot 3,0 m -mv is zand aangetroffen. In de opgebrachte leeflaag zijn hooguit licht verhoogde gehalten van de onderzochte parameters (incl. asbest) aangetoond. De indicatieve bodemkwaliteitsklasse varieert tussen ‘Altijd Toepasbaar’ en ‘Wonen’. Zoals verwacht is de grond dieper dan 1,0 meter onder het maaiveld sterk verontreinigd met zware metalen (lood op 1,5 tot 2,0 meter onder maaiveld). Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

CONCLUSIE ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK:
Tijdens de archeologische begeleiding in het plangebied tussen de Kromme Elleboog en de Binnenmolenstraat zijn resten van funderingen aangetroffen uit de 19e en 20e eeuw. De meeste funderingen bestaan uit bakstenen met verschillende afmetingen en verschillende kleuren. Een groot gedeelte van de bakstenen is waarschijnlijk van oudere datum dan de 18e eeuw, maar is later hergebruikt bij het bouwen van de aangetroffen funderingen.

Tijdens de archeologische begeleiding is alleen de verstoorde en vervuilde bovenlaag, bestaand uit puin, verwijderd. De laag waarop het puin ligt bestaat uit grijsbruine klei die opgebracht is. Aangezien er geen vondstmateriaal in deze onderliggende grijsbruine klei is aangetroffen, is het niet bekend uit welke periode deze opgebrachte laag dateert. Ook is de dikte van deze opgebrachte laag niet bekend. Er zijn geen resten uit de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd 16e, 17e en 18e eeuw)
aangetroffen. Als er nog resten uit deze periode aanwezig zijn in het plangebied, liggen deze waarschijnlijk in of onder deze opgebrachte laag.

Kenmerken

Meer lezen

Niet gevonden wat u zoekt?

Laat uw gegevens achter, zodat u op de hoogte wordt gebracht van ons nieuwe aanbod of plaats een professionele zoekopdracht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op!

"*" geeft vereiste velden aan

Door het formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring